Vyhledávání

Smluvní podmínky

 Nájemce je povinen v den podepsání smlouvy složit vratnou zálohu v částce uvedené u každého stroje.

 Vratná záloha je nájemci navrácena v plné výši po splnění všech povinností nájemce.

 Nájemce není oprávněn poskytnou předmět nájmu k užívání třetí osobě ani jej dále pronajmout.

 Po skončení nájmu se nájemce zavazuje předat předmět nájmu pronajímateli v předem daném dni a čase.

 Nájemce odpovídá za škody, zničení a odcizení pronajímané věci od doby jeho převzetí od pronajímatele, až do doby jeho vrácení. 

 Zjistí-li pronajímatel při vrácení stroje závady způsobené nájemcovou nedbalostí nebo jeho neodborným zacházením, je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady nutné pro odstranění těchto závad.

 V případě zničení, ztráty, odcizení nebo jiného zmizení stroje nebo jeho části, uhradí nájemce pronajímateli pořizovací cenu takového stroje nebo jeho části a to nejdéle do 14 dnů ode dne smluveného data vrácení stroje.

© 2009 Všechna práva vyhrazena.